Drodzy uczniowie!

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, od 25 marca 2020, obowiązywać nas będzie kształcenie na odległość. Dotyczy to również realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego, a obowiązkiem nauczyciela wychowania fizycznego jest monitorowanie, sprawdzanie wiedzy i postępów w nauce oraz ocenianie. Wychowanie fizyczne to przede wszystkim aktywność fizyczna, a ta w obecnej sytuacji ograniczona zostaje do ćwiczeń w warunkach domowych.

Biorąc pod uwagę to, że każdy z was jest w innej sytuacji (zamieszkuje mniejszy lub większy pokój, posiada jakieś przyrządy i przybory sportowe lub nie, posiada różny dostęp do literatury fachowej i Internetu, jest w różnej kondycji psychofizycznej), proponujemy aby nasze lekcje wychowania fizycznego w kształceniu na odległość wyglądały następująco:


Etap pierwszy - stworzenie własnej bazy (zasobów) ćwiczeń,
Etap drugi - opracowanie programu ćwiczeń, z wykorzystaniem stworzonego zasobu ćwiczeń,
Etap trzeci – przeprowadzanie treningów według opracowanego programu ćwiczeń.

Etap pierwszy trwać będzie od 25 marca do 10 kwietnia. W tym okresie waszym zadaniem będzie, w czasie trwania planowych zajęć wychowania fizycznego, wyszukiwanie (wymyślenie, przypomnienie sobie z lekcji wychowania fizycznego) ćwiczeń możliwych do wykonania w warunkach jakimi dysponujecie, przetestowanie ich na sobie, ewentualnie zmodyfikowanie oraz po stwierdzeniu, że są wartościowe, dopisanie do tworzonej własnej bazy ćwiczeń. Ćwiczenia powinny angażować różne partie mięśniowe oraz kształtować różne cechy motoryczne (tak aby oparty na nich w późniejszym czasie trening był wszechstronny i urozmaicony) a ich intensywność, stopień trudności i liczba powtórzeń powinny być uzależnione od waszych możliwości i aktualnej kondycji fizycznej. Dostępnych filmów z ciekawymi zestawami ćwiczeń jest mnóstwo, wystarczy trochę poszukać. My również udostępniamy wam i udostępniać będziemy w dalszym ciągu regularnie linki do przydatnych materiałów.

Komunikować się będziemy ze sobą za pomocą dziennika elektronicznego, gdzie po każdej zakończonej lekcji wychowania fizycznego (zgodnie z nowym planem lekcyjnym) nauczyciel prowadzący oczekuje od was przesłania wiadomości lub wykonanie zadania w module zadania domowe (jeżeli nauczyciel zadanie zadał) o następującej treści: „Na dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego wyszukałem (wyszukałam), przetestowałem (przetestowałam) i dopisałem (dopisałam) do mojej bazy ćwiczeń następujące ćwiczenia:… (tu należy opisać, w sposób dla nas zrozumiały, minimum 5 ćwiczeń)”.

WAŻNE!!!!!

Wiadomość taka (lub wykonane zadanie) będzie dla nas dowodem waszego aktywnego udziału w lekcji, podstawą do zaznaczenia obecności oraz do wystawienia oceny.

W ten sposób w ciągu najbliższych dwóch tygodni każdy z was stworzy zasób minimum 30 ciekawych ćwiczeń, na podstawie którego opracuje własny program treningowy.

Pozdrawiamy
Nauczyciele wychowania fizycznego