Na podstawie Art. 134 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy: w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W związku z powyższym:

  1. Badania są dla kandydatów bezpłatne i będą przeprowadzone w siedzibie szkoły zgodnie z harmonogramem załączonym do list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły (listy zostaną ogłoszone 2 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w holu szkoły).
  2. Od 2 do 4 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły będą wydawane skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych.
  3. Zgłaszając się na badanie należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
  4. Kandydat poniżej 16 roku życia zgłasza się z rodzicem.
  5. W przypadku wady wzroku należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza okulisty o rodzaju wady i zawierające informację czy podczas pracy przed włączonym monitorem konieczne są okulary.
  6. W przypadku chorób przewlekłych wskazane jest okazanie dokumentacji medycznej (odpowiedzialność lekarza wydającego zaświadczenie).

Przypomnienie

Zamknięcie I etapu rekrutacji (podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc) nastąpi 11.07.2019 r.